Obchodní podmínky

Každá odeslaná objednávka podléhá těmto obchodním podmínkám. Odesláním objednávky
potvrzujete přečtení obchodních podmínek a svůj souhlas s jejich aktuálním zněním, které je vždy
dostupné na těchto webových stránkách.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platnost od 1. 1. 2021)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") internetového obchodu valko.cz,
provozovatel: Miroslav Valenta - Valko, Cotkytle 190, Lanškroun 563 01, IČ:49315447, DIČ:
CZ7309065786 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či
právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na internetové adrese: www.valko.cz, a to prostřednictvím webového
rozhraní.
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové
stránky prodávajícího umístěné na adrese: www.valko.cz a další související právní vztahy.

2. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1. Nabízíme možnost nákupu 24 hodin denně přímo z domova.
2.2. Objednávat lze jednoduše a pohodlně v sekci Prodej BIO masa.
2.3. Požadované množství masa vyplňuje kupující v kilogramech, u ostatního zboží v ks.
2.4. Objednávky na daný termín budou přijaté nejpozději 3 dny před termínem rozvozu/výdeje.
Pozdější objednávky jsou automaticky zařazeny do následujícího termínu.
2.5. Při nákupu zboží na firmu je nutné uvést název této firmy. Další náležitosti (IČO, DIČ, atd.) uvede
kupující při nákupu na www.valko.cz do poznámky na objednávkovém formuláři.
2.6. Kupující objednávkou vyslovuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu a je si vědom toho, že maso mu
bude dodáno v množství dle možností prodávajícího. Dodané zboží bude samozřejmě vyúčtováno
vždy přesně podle jeho skutečné váhy.
2.7. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata bezprostředně po jejím odeslání. Potvrzení o přijetí objednávky obdrží kupující
obratem prostřednictvím elektronické pošty nebo formou SMS zprávy, a to na adresu elektronické
pošty nebo telefonní číslo, které uvedl v objednávkovém formuláři.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY / REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ

4.1. Každou objednávku může kupující zrušit nebo upravit nejpozději 3 dny před dnem
rozvozu/výdeje.
4.2. Zrušení nebo úpravu objednávky lze provézt zasláním požadavku na e-
mail valko.valenta@centrum.cz.
4.3. Prodávající si vyhrazuje možnost zrušit objednávku na základě technického či kvalitativního
problému, který se před dodáním na jeho straně vyskytl. Případný náhradní termín dodání
objednaného zboží, popř. jeho náhrada za zboží jiné, bude vždy individuálně domluvena s kupujícím.
4.4. Vadné zboží je možné reklamovat. Důvodem k reklamaci je porušení obalu během přepravy
prodávajícího apod. Reklamace zboží je vždy řešena individuálně. Řešení a postup vyřízení
reklamace vyřizuje prodávajícího.
4.5. O každé reklamaci je vyhotoven záznam – reklamační protokol. Kupující bude neprodleně
seznámen s výsledkem reklamace.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1. Na obalu prodaného zboží je vyznačena doba spotřeby. Záruční doba končí uplynutím této lhůty.
5.2. Záruka je poskytována za splnění skladovacích podmínek uvedených na obalu a etiketě. Po
rozbalení zboží je nutné se řídit doporučením uvedeným na etiketě dodávaného zboží.
5.3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením. Maso je určeno k okamžité
spotřebě po rozbalení balíčku a tím záruka končí.

6. BALNÉ A DOPRAVNÉ

Balné a dopravné je zdarma. Kupující bude informován o doručení zboží řidičem bezprostředně po
jeho příjezdu na adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.

7. ÚHRADA KUPNÍ CENY

7.1. Zboží je hrazeno v hotovosti při převzetí. V případě, že je zboží objednáváno na firmu, lze ho po
předchozí dohodě s prodávajícím uhradit převodním příkazem.
7.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

8.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je kupujícímu zasláno elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a to na adresu elektronické
pošty nebo telefonní číslo kupujícího.
8.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s
osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
9.2. Nezvolí-li kupující jinou možnost (tj. uvedením nesouhlasu do pole poznámka při vytváření
objednávky), souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací
a obchodních sdělení kupujícímu.
9.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,
která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kde nás najdete

Adresa společnosti

Cotkytle 190
563 01 Lanškroun

Mapa sídla společnosti